”Främja en sund, hållbar och konkurrenskraftig utveckling med ökad cirkularitet inom samhälle, miljö och klimat på en lokal och global marknad. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt sprider kunskap inom kris och beredskap hos personer och företag med fokus på företagsutveckling och långsiktig hållbarhet

Vad vi gör

Genom projekt, samverkan,
kunskapsspridning och kompetenshöjning ska vi verka för en hållbar morgondag och framtid.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och inte vinstdrivande.

Miljö- och klimatutvecklingen är avgörande incitament för en stark, hållbar och konkurrenskraftig utveckling och för planetens överlevnad. Cirkularitets-begreppet är med andra ord gränsöverskridande mellan oss som människor och näringsliv.

Hållbart näringsliv och samhälle behöver arbetande styrelser, tydligt ledarskap, hållbara människor och
innovation. En omställning krävs för en hållbar morgondag. Vi behöver ökad samverkan, kunskap och kompetens med mod, framtidstro och glädje att inspireras att arbeta med förändring.

För hållbar utveckling, och för att möta yttre påverkan krävs krismedvetenhet och att ha en beredskap för en kris. Kris- och beredskapsbegreppet är gränsöverskridande mellan oss som människor och näringsliv och dess betydelse beror på vilket kontext vi verkar i. Vägen framåt är och har sällan, om inte aldrig, varit spikrak. Men vi ska vara beredda när det krävs.

Vi kommer gärna till dig!

För att uppnå stiftelsens syfte, synliggöra vårt arbete och uppmärksamma vårt budskap kommer vi gärna ut och håller föredrag. Hör av dig till oss för att enas om ett intressant uppslag för er!

De Globala Målen är en självklarhet för en hållbar utveckling. Vi vill särskilt lyfta fram målen;
Nr 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Nr 5 – JÄMSTÄLLDHET
Nr 9 – HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Nr 12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Nr 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Nr 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
kopplat till stiftelsens arbete, projektinitiativ, samarbeten och stöd. Läs mer om målen här!

Stiftelsens projekt

AffärsUTrymmet – nätverket för små och medelstora företag och organisationer som håller hållbarhetsfrågorna levande!
Affärer har gjorts i alla tider genom att parter tillsammans kan skapa ett mervärde eller ett affärsutrymme. Men hur gör Du i en omställning och för en hållbar utveckling?
”Du gräver där du står!” Ta reda på vad det handlar om. Vad har din verksamhet för plats på en affärskarta som är under stor förändring?
Vid varje träff har vi inbjudna proffs på plats. Vi bjuder på kunskap för att skapa insikt, diskussioner och handlingskraft. Vi tror på och uppmuntrar branschöverskridande korsbefruktningar som bidrar till nya tankemönster, innovation och för att hitta vägar och utrymme för möjliga lösningar. AffärsUTrymmet är ett sammanhang att mötas i och ska spela roll för företaget, planeten och framtiden!
AffärsUTrymmet är ett samhällsnyttigt projekt och träffarna är kostnadsfria.
Just nu finns vi i Norrköping och Linköping. Nästa träff hittar du på AffärsUTrymmets webbsida, välkommen! LÄS MER HÄR.

NeedToTalk24 är en stödfunktion för Dig som ägare, styrelsemedlem eller som arbetar i ledande position i företag/organisation. I en värld under ständig och snabb förändring blir situationen ibland ohållbar. Vem ringer Du när Du känner att Du behöver prata med någon?

NeedToTalk24 är ett initiativ från Stiftelsen Hållbar utveckling samt Kris och Beredskap i samarbete med Psykologpartners
NeedToTalk24
• Vi svarar så snabbt vi kan och inom 24 timmar 
• Kostnadsfritt första samtal, du förbinder dig inte till något
• Konfidentialitet – Vi har tystnadsplikt och samtalet är konfidentiellt

LÄS MER HÄR – RING NEEDTOTALK24

Stiftelsen sätter upp det livsviktiga projektet HUMLAN! Stötta vårt projekt och sprid humlan för den biologiska mångfalden.

NÄR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN ÄR HOTAD LIGGER VI MÄNNISKOR RIKTIGT ILLA TILL och den har gått in i en högriskzon! Det handlar naturen och djuren som vi tar för givet, maten vi äter, vattnet som vi dricker…Den biologiska mångfalden är en överlevnadsfråga för allt levande på jorden och har också en direkt koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen.
DU KAN GÖRA SKILLNAD NU! I din trädgård, på din balkong, den mat mat du köper och de val du gör hemma och på jobbet spelar stor roll. Genom att stötta projektet kan vi nå ut till så många som möjligt. Sätt upp humlan så den syns så fler vill göra som du! Vi skickar dig humlan, kunskap och massor med bra tips. Alla kan vara med. Alla steg i rätt riktning räknas. Du spelar roll!
JA, JAG VILL STÖTTA HUMLEPROJEKTET NU! LÄS HÄR.

Nyheter & Artiklar

NYHET SITRA
Det är möjligt att vända den biologiska mångfaldens negativa utveckling!
Det fastslår SITRA i en studie som presenterades i maj 2022. Studien visar att en snabb omställning till en cirkulär ekonomi kan stoppa den globala förlusten av biologisk mångfald senast år 2035, även om inga andra åtgärder vidtas. Det har inte gjorts några modellberäkningar tidigare som kvantitativt fastställt den cirkulära ekonomins potential att minska den globala förlusten av biologisk mångfald. Det främsta målet med den här studien har varit att fylla den kunskapsluckan. Scenariot kräver betydande förändringar jämfört med nuvarande praxis och att både beslutsfattare och företag i större skala genomför cirkulära åtgärder. Den cirkulära ekonomin ökar resiliensen, skapar nya arbetstillfällen och medför kostnadsbesparingar!

Läs den spännande sammanfattningen av studien här: Läs mer
HA EN HÄRLIG SOMMAR!

 

STIFTELSENS SYFTE SPELAR ÄNNU MER OCH STÖRRE ROLL.
Kris och beredskap står i fokus och klimatet riskerar att hamna i skuggan…

Den 24 februari invaderar Ryssland Ukraina och plötsligt pratar vi om krig. Den 17 maj undertecknade utrikesminister Ann Linde Sveriges ansökan om Natomedlemskap och i samma stund även Finland. Vi har nyss andats ut ”efter” en pandemi och alldeles för många företag i näringslivet brottas fortfarande med problem i dess bakvatten. Samhällskris och sårbarhet har börjat få en faktisk innebörd. Som om det inte vore nog sticker energipriserna i höjden, matpriserna likaså och bostadspriserna börjar falla. I juni deklarerade Konjunkturinstitutet i sin pressträff ”den skyhöga inflationen för svensk ekonomi in i en lågkonjunktur”. Samtidigt höjer forskarna röd flagg, klimatförändringen tilltar! Mer behöver göras och på kortare tid. Stiftelsens ändamål och uppgift att driva samhällsnyttiga projekt för en hållbar utveckling, känns oerhört viktigt i dessa tider. Varmt tack till Dig som stöttar stiftelsen och tack för förtroendet!

NYHET NATURVÅRDSVERKET
Åtgärder för vilda pollinatörer gynnar många andra insekter!
Den nya studien som Naturvårdsverket har beställt från SLU Artdatabanken, visa på ett viktigt resultat eftersom insekter både i Sverige och runt om i världen minskar dramatiskt, och det gäller både till artrikedom och till individantal, berättar Karin Ahrné, kontaktperson vid SLU Artdatabanken. När antalet vilda pollinatörer minskar påverkas inte bara den biologiska mångfalden utan även vår livsmedelsförsörjning hotas. Läs mer

Notering: Stiftelsen driver Humleprojektet! Läs mer

VERKTYG FÖR OMSTÄLLNING
En omställning för en hållbar utveckling kan kräva både verktyg, metoder och nya arbetssätt. Här finns en lista som Nationell samordnare Agenda 2030 tagit fram, med kostnadsfria tillgängliga alternativ för organisationer! Läs mer

Klimatets förändring och dess effekter påverkar oss redan idag och konsekvenserna blir allt mer allvarliga.

IPCC (FN:s klimatpanel) senaste rapport – Vårt klimat i förändring –  släpptes den 28 feb 2022.
Genomförd klimatanpassning har delvis lindrat konsekvenserna, men åtgärderna har inte hållit jämna steg med den ökande klimatförändringen. Den globala växthuseffekten är ett direkt hot mot planeten, ekosystemen, samhällen och människan och tiden börjar bli knapp. Läs mer på SMHI:s hemsida

Samhällskriser, hot eller militära konflikter
Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen. Företag: läs mer här MSB.se

Som privatperson kan du stärka din egna beredskap och öka din kunskap om ditt ansvar och samhällets förmåga vid kris
Privatperson: läs mer här MSB.se

Vi stödjer stiftelsen!